Fritidsulykke

Erstatning etter fritidsulykke

 

Har du blitt utsatt for en ulykke på fritiden din?

Dersom ulykken forårsaket en personskade, kan du ha krav på erstatning. Hvor mye du kan kreve i erstatning og hvilke instanser du skal forholde deg til avhenger blant annet av hva slags ulykke du er utsatt for og hvilke skader du har fått.

 

Objektiv ansvarsdekning

For enkelte ulykker er det forsikringsdekninger med objektiv ansvar, som innebærer at ingen trenger å være skyld i ulykken. Da sendes erstatningskravet til det ansvarlige forsikringsselskap. Eksempelvis om du ble utsatt for en trafikkulykke i din fritid.

 

Andre ansvarsdekninger eller krav direkte mot den som forårsaket ulykken

Dersom ulykken du er utsatt for ikke faller inn under en ordning med objektiv ansvar finnes det også flere andre ansvarsdekninger. Eksempelvis der en person har forårsaket ulykken din, kan det sjekkes om vedkommende har ansvarsforsikring, ofte tegnet som en del av innboforsikringen. Dersom vedkommende ikke har slik forsikring kan det vurderes om erstatningskrav skal sendes direkte til personen.

 

For at du skal kunne kreve erstatning under denne forsikringen eller gå direkte på personen, kreves det som utgangspunkt at personen som forårsaket ulykken var uaktsom.

 

Private eller kollektive forsikringsordninger

Selv om du har en ansvarlig å rette erstatningskravet mot, kan du i tillegg ha krav på erstatning under private eller kollektive forsikringsordninger. Det bør derfor også meldes ifra om ulykken under disse ordningene.

 

For enkelte ulykker er det ingen ansvarsdekninger, og da har du bare de private og kollektive forsikringsordningene å kunne kreve erstatning fra dersom du har slike ordninger. Eksempel på et slikt tilfelle er ved fallulykker på fritiden der det ikke er noen som kan holdes ansvarlig.

 

Ulykkesforsikringer er en av flere slike forsikringsordninger. Du kan være dekket under flere ulykkesforsikringer og da er det viktig at det meldes ifra til alle stedene. Du kan få utbetalt erstatning for varig skade under hver av ulykkesforsikringene. Her bør det blant annet sjekkes hvilke ulykkesforsikringer du har privat, gjennom arbeidsgiver og fagforeninger.

 

Erstatningskrav etter fritidsulykke

Dersom det er en ansvarlig å rette erstatningskrav mot kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap og utgifter.

 

Hva som kan kreves i erstatning under ulykkesforsikringer avhenger av det som står i forsikringsvilkårene for den forsikringen du er omfattet av. Det er vanlig med blant annet dekning av invaliditetserstatning og utgifter.

 

Dekkes utgifter til juridisk bistand?

I mange av sakene med objektiv ansvarsdekning dekkes nødvendige og rimelige advokatutgifter.

 

Når det gjelder bistand i forbindelse med ulykkesforsikringer kan dette dekkes gjennom ordningen om fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for dette.

 

Dersom det blir tvist i saken, kan du ha krav på dekning av advokatutgifter gjennom din innboforsikring (rettshjelpsdekning).

 

Om det skal betales egenandel under fri rettshjelp eller rettshjelpsdekningen avhenger din økonomiske situasjon.

Du er velkommen til å ta kontakt

Erfaring viser at det kan være behov for å benytte advokat med spesialkompetanse innen personskade for å oppnå et riktig resultat for deg i erstatningssaken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om erstatning i ulike fritidsulykkesaker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler om fritidsulykke