Hvordan sikrer du deg retten til bistandsadvokat i voldssaken?

bistandsadvokat

Har du blitt utsatt for vold som gir rett til oppnevning av bistandsadvokat, er det viktig at du benytter deg av denne rettigheten i tide. For å sikre deg retten til bistandsadvokat i voldssaken bør du derfor kontakte advokat før straffesaken er ferdigbehandlet. Det anbefales imidlertid at du tar kontakt med advokat kort tid etter voldshendelsen slik at du får den oppfølgingen du har krav på helt fra starten av.   k

Ubetinget rett på bistandsadvokat

Det er flere typer voldshendelser som utgangspunkt gir en ubetinget rett på oppnevning av bistandsadvokat. Eksempelvis ved voldtekt eller forsøk på voldtekt, familievold, seksuelle overgrep mot barn, der du har fått en betydelig skade mm.

Det er viktig at du benytter deg av retten til bistandsadvokat i tide, slik at denne rettigheten ikke går tapt for deg. Det å få oppnevnt bistandsadvokat innebærer at du får rett til å ha en advokat til å bistå deg i saken, uten at dette koster deg noe. Det er det offentlige som dekker advokatutgiftene.

Bistandsadvokaten vil blant annet kunne anmelde saken for deg, være med deg i avhør hos politiet, gi deg tett oppfølging av saken din, beregne erstatningskravet ditt mm.

For å sikre deg retten til bistandsadvokat anbefales det at du tar kontakt med advokat så snart som mulig i etterkant av volden, men i alle fall før straffesaken er ferdigbehandlet. Grunnen til dette er at du da som utgangspunkt har en ubetinget rett på bistandsadvokat i de saker som omfattes av bistandsordningen. Du får da en rett på bistandsadvokat helt fra den innledende fasen av saken og til saken er helt ferdigbehandlet.

Skjønnsmessig vurdering av retten til bistandsadvokat

Hvis du derimot venter med å kontakte advokat til etter at straffesaken er ferdigbehandlet kan dette stille seg annerledes. Du kan fortsatt ha rett på bistandsadvokat til det videre arbeidet med erstatningskravet mot Kontoret for voldsoffererstatning, men tingretten tar da en skjønnsmessig vurdering av om det er naturlig og rimelig å oppnevne bistandsadvokat i saken. Hadde du kontaktet advokat før straffesaken var ferdigbehandlet ville du automatisk hatt rett på bistandsadvokat til det videre arbeidet med å fremme erstatningskravet ditt.

Søknaden om oppnevning som bistandsadvokat skrives gratis for deg

Dersom du forteller hva saken din gjelder vil du få svar på om det er grunnlag for å søke tingretten om oppnevning av bistandsadvokat i din sak.

Dersom straffesaken allerede er avsluttet i ditt tilfelle, anbefales det at du også her tar kontakt med advokat. Dette for å få sjekket mulighetene for å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan fremsette erstatningskravet ditt.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å skrive søknader om oppnevning av bistandsadvokat også i tilfeller hvor straffesaken er ferdigbehandlet. Advokat Torgersen kjenner til hvilke momenter som er avgjørende for oppnevning av bistandsadvokat i disse sakene.

Søknaden om oppnevning av bistandsadvokat skrives gratis for deg.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.