Klage på politiets henleggelse førte frem | Tiltalte ble domfelt og fornærmede fikk voldsoffererstatning

klage

Klage fra advokat Anette Torgersen førte frem

Advokat Anette Torgersen i avisen Gudbrandsdølen Dagningen. Les avisens artikkel her.

Advokat Anette Torgersen var ikke enig i politiets henleggelse av denne alvorlige voldtektssaken. Etter advokat Torgersen sin vurdering forelå det tilstrekkelig med bevis til å kunne ta ut tiltale i denne voldtektssaken, og sendte derfor inn en klage på politiets henleggelse. Riksadvokaten var enig i advokat Torgersen sin vurdering, og besluttet å omgjøre statsadvokatembetets henleggelsesbeslutning. Det ble beordret at det skulles tas ut tiltalebeslutning i saken, som da innebærer at det ble rettssak.

Tiltalte ble domfelt og fornærmede ble tilkjent erstatning i både tingretten og lagmannsretten

Saken omhandler et alvorlig tilfelle av voldtekt, hvor det også ble benyttet trusler og vold. Tiltalte ble i tingretten dømt til fengselsstraff, og han ble også dømt til å betale erstatning til fornærmede. Tiltalte anket dommen til lagmannsretten. Også i lagmannsretten ble tiltalte dømt til fengselsstraff og til å betale erstatning til fornærmede.

Domfelte betalte ikke erstatningen- fornærmede har nå fått utbetalt erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning

Domfelte betalte ikke oppreisningsbeløpet på kr 175.000. Advokat Anette Torgersen har derfor bistått fornærmede med å få utbetalt voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning har gitt medhold i å utbetale oppreisningsbeløpet til fornærmede, slik at fornærmede nå har fått oppreisningen han har krav på.

Advokat Torgersen søker tilleggserstatning for fornærmede i saken

I tillegg til oppreisningserstatning mener advokat Torgersen at fornærmede kan ha krav på ytterligere erstatning i denne voldtektssaken. En av erstatningspostene er blant annet menerstatning. Det er sendt inn søknad til Kontoret for voldsoffererstatning vedrørende finansiering av en medisinsk utredning av fornærmede for å få kartlagt omfanget av skadene.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat og arbeider blant annet med å påklage henleggelser, samt å beregne erstatningskrav i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.