Klage på henleggelse av gruppevoldtekt førte frem | Videre etterforskning ble satt i gang

veldedighetsarbeid

Klage på henleggelse av gruppevoldtekt førte frem

Politiet var av den oppfatning at denne saken om gruppevoldtekt skulle henlegges etter bevisets stilling. Statsadvokaten var enig med politiet, og besluttet å henlegge gruppevoldtekt saken. Advokat Anette Torgersen var ikke enig i avgjørelsen og sendte inn klage på henleggelsen.

Advokat Anette Torgersen mente det var en rekke mangler ved etterforskningen i denne saken. Slik advokat Torgersen så det måtte det foretas ytterligere etterforskning for å belyse saken tilstrekkelig godt nok. I sin klage redegjorde advokat Torgersen nærmere for hvorfor videre etterforskning måtte settes i gang. Det ble også gått inn på hvilke etterforskningsskritt som var ønskelig at ble satt i gang.

Riksadvokaten behandlet klage på henleggelsen av gruppevoldtekten, og omgjorde etter dette henleggelsen. Riksadvokaten ga advokat Anette Torgersen medhold i klagen.

Klage fikk Riksadvokaten til å beordre videre etterforskning

Riksadvokaten var enig i at politiet ikke hadde gjort tilstrekkelig etterforskning av denne gruppevoldtekten, og ga medhold i klage fra advokat Anette Torgersen. Riksadvokaten beordret videre etterforskning av saken. På bakgrunn av klage fra advokat Anette Torgersen måtte derfor politiet sette i gang videre etterforskning av gruppevoldtekten. Riksadvokaten påla politiet å gjøre flere etterforskningsskritt, og saken er fortsatt under behandling.

Ingen advokatutgifter for klient

Klienten har ikke hatt noen advokatutgifter i forbindelse med denne gruppevoldtektssaken. Arbeidet under etterforskningen og arbeidet med klage på henleggelsen har advokat Anette Torgersen fått dekket gjennom bistandsadvokatordningen.

Reiseutgifter advokat Anette Torgersen har hatt har også blitt dekket i gjennom bistandsadvokatordningen i denne saken. Der det foreligger særlige grunner for det kan dette innvilges. Advokat Anette Torgersen sendte inn begrunnelse for dette i sin søknad og fikk medhold på at reiseutgifter skulle dekkes.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat og arbeider blant annet med å klage på henleggelser fra politiet, samt å beregne erstatningskrav i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.