Din erstatning kan gå tapt dersom du ikke søker voldsoffererstatning før 1. januar 2023

Viktig informasjon om erstatning til de som har blitt utsatt for vold eller eller overgrep

Mange av de som har blitt utsatt for vold eller overgrep kan miste sin rett til erstatning dersom de ikke søker voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Grunnen til dette er at ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023. Dette medfører at mange som har blitt utsatt for vold eller overgrep i perioden 1. januar 1975 – 1. januar 2022 kan miste sin rett til erstatning. – Men det trenger fortsatt ikke være for sent å fremsette erstatningskrav for deg. Advokatfirmaet Torgersen oppfordrer til at det søkes om voldsoffererstatning før den nye loven trer i kraft. I volds og overgreps sakene er Advokatfirmaet Torgersen ofte bistandsadvokat, og det innebærer at det er gratis advokatbistand.

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Voldserstatning er en økonomisk kompensasjon som gis til de som har blitt utsatt for vold eller overgrep når vilkårene er oppfylt. Det innebærer blant annet erstatning for inntektstap, utgifter, menerstatning, oppreisning mm.

I juni 2022 ble det vedtatt en ny lov om voldserstatning. Den nye voldserstatningsloven trer i kraft 1. januar 2023. Dette kom frem i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet den 23.09.2022. Den nye voldserstatningsloven har en rekke innskrenkninger av fornærmedes rettigheter sammenlignet med dagens voldsoffererstatningslov. Det er blant annet innskrenkninger med tanke på hvilke straffbare handlinger som skal omfattes av loven, regler om lovens geografiske virkeområde og om frister for å sende inn søknad om erstatning.

Dersom du sender inn søknad om voldserstatning etter 1. januar 2023 er det den nye voldserstatningsloven som vil gjelde for behandling av din søknad. Som vist til ovenfor kan dette medføre at du vil få avslag på din søknad om erstatning, dersom du faller inn under et av de områdene hvor loven har gitt innskrenkninger. Advokatfirmaet Torgersen anbefaler derfor at det søkes om voldsoffererstatning før 1. januar 2023, så det er någjeldende lov som får anvendelse på din søknad.

I volds og overgreps sakene har du ofte krav på bistandsadvokat. Dette innebærer at det vil være gratis for deg å ha bistandsadvokat på saken din, og bistandsadvokaten kan blant annet fremsette krav om erstatning for deg, klage på vedtak mm.

Hvilke straffbare handlinger kan gi grunnlag for erstatning?

Etter voldsoffererstatningsloven som gjelder frem til 1. januar 2023 er det tilstrekkelig at du har fått en personskade som følge av en straffbar handling. Dette innebærer at så lenge du har blitt utsatt for en straffbar handling som har krenket «livet, helsen eller friheten», så vil du kunne ha krav på erstatning.

I den nye voldserstatningsloven er det listet opp hvilke straffbare handlinger som omfattes av loven. Nå må volden du er utsatt for passe inn i lovens snevre oppramsing av straffebud. Den nye voldserstatningsloven medfører at det ikke lenger er grunnlag for å søke voldserstatning i saker som blant annet kroppskrenkelse (strl. §271), alvorlig personforfølgelse (strl. § 266 a) eller hensettelse i hjelpeløs tilstand (strl. § 288).

Advokatfirmaet Torgersen har bistått mange klienter med å søke om voldsoffererstatning i saker hvor fornærmede ble utsatt for en kroppskrenkelse eller ble hensatt i en hjelpeløs tilstand. Dersom du har blitt utsatt for denne type handling som nevnt her og ønsker å søke om erstatning, oppfordrer vi til at det søkes om voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Advokatfirmaet Torgersen kan bistå med fremsettelse av søknad om erstatning, så det anbefales at du tar kontakt så snart som mulig.

Kan jeg kreve erstatning uavhengig av hvor den straffbare handlingen skjedde?

Hovedregelen etter voldsoffererstatningsloven som gjelder frem til 1. januar 2023 er at du kan søke om erstatning når den straffbare handlingen ble begått i Norge. Dersom handlingen ble begått i utlandet, kan du likevel ha rett på erstatning dersom du hadde bopel i Norge på voldstidspunktet, og det foreligger særlige grunner som tilsier at du har rett på erstatning. 

Når den nye voldserstatningsloven trer i kraft, er utgangspunktet at tilfeller hvor den straffbare handlingen ble begått i utlandet ikke omfattes av loven. Det gjøres imidlertid unntak dersom straffesaken behandles av en norsk domstol. Konsekvensen av endringen kan også her gjøre at mange som har blitt utsatt for vold og overgrep i utlandet mister sin rett til erstatning.   

Advokatfirmaet Torgersen bistår flere fornærmede som har blitt utsatt for vold og overgrep i utlandet. Dersom du har blitt utsatt for denne type handling som nevnt her og ønsker å søke om erstatning, oppfordrer vi til at det søkes om voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Advokatfirmaet Torgersen kan bistå med fremsettelse av søknad om erstatning, så det anbefales at du tar kontakt så snart som mulig.

Frister for innsending av søknad om erstatning

Etter voldsoffererstatningsloven som gjelder frem til 1. januar 2023 er det ingen frist for å sende inn søknad om voldsoffererstatning, så lenge det straffbare forholdet ikke er foreldet. I den nye voldserstatningsloven vil det imidlertid løpe frister for når det senest kan sendes inn søknad om erstatning.

Dersom din straffesak ble henlagt av politiet mellom 1. januar 1975 – 1. januar 2022 er det viktig at søknad om voldsoffererstatning sendes inn før 1. januar 2023. Sendes søknad inn etter dette tidspunkt vil ny voldserstatningslov gjelde, og du kan miste din rett på erstatning. Oppdatering: Det er fastsatt overgangsregler som gjelder fra 1. januar 2023. For saker som er rettskraftig avgjort eller endelig påtaleavgjort før voldserstatningsloven trer i kraft, regnes fristene i voldserstatningsloven § 6 annet ledd og § 7 annet ledd første punktum fra tidspunktet for lovens ikrafttredelse.

Advokatfirmaet Torgersen bistår mange fornærmede som har fått sin sak henlagt av politiet, med å nå søke om voldsoffererstatning. Dersom du har fått din sak henlagt av politiet anbefales det at det søkes om voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Advokatfirmaet Torgersen kan bistå med fremsettelse av søknad om erstatning, så det anbefales at du tar kontakt så snart som mulig.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale

Den nye voldserstatningsloven innebære en rekke innskrenkninger sammenlignet med någjeldende voldsoffererstatningslov. Dette medfører at mange barn, volds og overgrepsutsatte kan miste sin rett til erstatning dersom det ikke søkes om voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Det er altså ikke for sent å søke erstatning enda, men det begynner å haste.

I volds og overgreps sakene har du som nevnt ofte krav på bistandsadvokat. Dette innebærer at det vil være gratis for deg å ha bistandsadvokat på saken din, og bistandsadvokaten kan blant annet fremsette krav om erstatning for deg, klage på vedtak mm. Advokatfirmaet Torgersen er spesialisert på erstatningsrett, og bistår mange fornærmede som har blitt utsatt for vold eller overgrep med å fremsette krav om voldsoffererstatning.

Dersom du har blitt utsatt for vold eller overgrep, kan Advokatfirmaet Torgersen bistå deg med å sende inn søknad om erstatning. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt så snart som mulig så du ikke mister din rett til erstatning. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på telefon 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.