Ny voldserstatningslov har medført alvorlige svekkelser av rettighetene til de som har blitt utsatt for vold og overgrep

NRK i kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen om lovendringene i ny voldserstatningslov

Etter lovendringene som trådte i kraft den 01.01.2023 har det blitt langt vanskeligere for de som har blitt utsatt for vold og overgrep å få den erstatningen de burde ha krav på. For å nevne noe er det gjort begrensninger i hvilke straffbare handlinger det gis erstatning for, det er satt korte frister for å sende inn søknad om erstatning, og de fornærmede har nå mistet retten til bistandsadvokat i forbindelse med søknad om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. NRK har tatt kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen for å få hennes synspunkter rundt lovendringene.

I de tilfeller det foreligger dom etter vold og overgrep

I de tilfeller det foreligger dom, får ikke lenger bistandsadvokaten sluttføre arbeidet med å sende inn erstatningskravet for fornærmede til Kontoret for voldsoffererstatning. Fornærmedes rettighet til dekning av dette har Stortinget nå fjernet, og fornærmede må nå sende inn erstatningskravet på egenhånd.

I kravskjemaet til Kontoret for voldsoffererstatning er det flere spørsmål som skal besvares, og noen av de er obligatoriske. Du må blant annet legge inn politidistrikt og krysse av for straffebestemmelsen som gjelder din sak. Dersom ett av de obligatoriske feltene ikke er fylt ut får du feilmelding og får ikke sendt inn skjemaet før det er rettet. -Og det er satt kort frist for innsending av kravskjemaet.

Bistandsadvokat Anette Torgersen har forklart at på bakgrunn av hennes erfaring med disse sakene er hun sikker på at mange fornærmede her mister erstatningen sin. En av grunnene til det er at mange fornærmede aldri kommer seg til dette skjemaet før fristen er ute. Vi må huske på at dette er personer som ofte sliter med store helseutfordringer etter alvorlig vold og overgrep, og da vil typisk slike søknader være vanskelig for den fornærmede selv å ta tak i. Før lovendringene fikk de fornærmede hjelp-nå mister mange av de erstatningen sin!

I de tilfeller det foreligger henleggelse fra politiet etter vold og overgrep

I de tilfeller straffesaken blir henlagt av politiet er konsekvensene av lovendringen desto mer alvorlig. Det er ingen hemmelighet at politiet har store restanser, og man ser at altfor mange saker blir henlagt for raskt. I mange av disse sakene er det derfor ikke mulig å fremme det totale erstatningskravet til fornærmede før saken er henlagt. Nå får bistandsadvokaten heller ikke her dekning til å sluttføre arbeidet med å sende inn erstatningskravet for fornærmede til Kontoret for voldsoffererstatning. Denne rettigheten til fornærmede har Stortinget nå fjernet.

Bistandsadvokat Anette Torgersen har flere eksempler på at hun har fått tilkjent store summer i erstatning til de fornærmede der sakene har blitt henlagt av politiet. Nå må altså fornærmede selv klare å fremme dette erstatningskravet, ellers må de betale for advokat. Bistandsadvokat Torgersen sin erfaring er at mange i denne klientgruppen ikke har råd til å engasjere advokat, og resultatet blir at søknadene ikke blir fremmet til Kontoret for voldsoffererstatning.

Hadde du klart å beregne ditt inntektstap, pensjonstap, renter, hjemmearbeidstap, menerstatning, oppreisning? Nå har Stortinget lagt opp til at personer med store helseutfordringer etter vold og overgrep, skal sende inn krav på disse erstatningspostene selv. -Og hvem fornærmet sitter med tilgang til beregningsprogram som er laget for beregning av denne type krav, og hvem fornærmet har erfaring med å beregne slike krav? Jeg vet ikke om noen, sier Advokat Anette Torgersen.

Ny voldserstatningslov – Et sparetiltak fra Staten

Bistandsadvokat Anette Torgersen har jobbet med ofre for vold og overgrep i mange år. Torgersen ser konsekvensene av lovendringene daglig, og tror det vil komme langt færre søknader til Kontoret for voldsoffererstatning i tiden fremover.

– Ikke fordi det er mindre vold, men fordi de fornærmede ikke klarer å søke erstatning alene. Det betyr penger spart for Staten.

– Staten har «fjernet sin motpart» ved at mange fornærmede nå må stå i prosessen alene mot Kontoret for voldsoffererstatning. Med alle begrensningene som er satt inn ved lovendringene vil det bli mindre for Staten å betale i erstatning til de fornærmede. Torgersen mener ny voldserstatningslov minner om et sparetiltak. Bistandsadvokat Anette Torgersen brenner for å ivareta rettighetene til de fornærmede, så hun synes det er ille å se så mange fornærmede som nå hverken får hjelpen eller erstatningen de burde hatt krav på.

Bistandsadvokat Anette Torgersen har uttalt seg til NRK om lovendringene, og hele NRK sin artikkel kan leses her: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/born-utsette-for-vald-har-ikkje-lenger-krav-pa-bistandsadvokat-nar-dei-skal-soke-erstatning-1.16593202

Viktigere enn noen gang å la seg bistå av spesialisert bistandsadvokat under etterforskningen av straffesaken

Bistandsadvokat Anette Torgersen har spesialisert seg på erstatningsrett og strafferett, og har jobbet som bistandsadvokat i mange år. Etter lovendringene må bistandsadvokatene jobbe på en annen måte enn tidligere for å ivareta rettighetene til de fornærmede.

Dersom du har blitt utsatt for vold eller overgrep oppfordres du til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale, så du blir kjent med dine rettigheter og hvilke krav som gjelder for din sak. Advokat Anette Torgersen nås direkte på telefon 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.